Blog

وسسه زندگی جدید افغانها یک نهاد غیر دولتی غیر انتفاعی بوده در راستا بلند بردن سطح دانش و زندگی مردم شریف افغانستان فعالیت دارد.